CAR FAUR - IFN

Bilant 2008

Cuprins

Activ
Pasiv
Rezultat


Activ

A C T I V Simbol cont Nr. Sold la inceput Sold la


rd. de an 31.12.2008
I. ACTIVE PRODUCTIVE

1 2
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an) 2678.01 1 393,633 589,144
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani) 2678.01 2 14,074,143 14,325,408
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani) 2678.01 3 3,234,733 8,514,117
Alte Imprumuturi acordate membrilor CAR 2678.01 4

Total imprumuturi in derulare (rd.1 la 4)
5 17,702,509 23,428,669
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR 296.01 6 81,000 70,000
1. Imprumuturi nete acordate membrilor CAR (rd.5–6)
7 17,621,509 23,358,669
Depozite constituite la banci (<=1 luna) 2678.02 8 4,722,881 2,165,000
Imprumuturi acordate altor CAR (<=1 luna) 2678.03 9

Conturi la banci în lei si in valuta 5121+5124 10 35,036 41,526
Alte investitii financiare pe termen scurt (<=1 luna) 508 11
502,161
Ajustari pentru pierderea de valoare a investitiilor lichide din 296.02si296.03 12

2. Total investitii lichide (rd.8+9+10+11–12)
13 4,757,917 2,708,687
Depozite constituite la banci (>1 luna) 2678.02 14 299,400 769,165
Imprumuturi acordate altor CAR (>1 luna) 2678.03 15

Ajustari pentru pierderea de valoare a investitiilor financiare din 296.02si296.03 16

3. Total investitii financiare (rd.14+15–16)
17 299,400 769,165
Titluri de participare detin.la societati din cadrul/afara grupului 261+262 18

Imprumuturi acordate pe termen lung (actiuni APR) 2673 19 9,689
Creante imobilizate in fondul de rulment 2678.04 20 100 100
Ajustari pentru pierderea de valoare a investitiilor nefinanciare 296.04 21

4. Total alte investitii (rd.18 +19+20 – 21)
22 9,789 100
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.7+13+17+22)
23 22,688,615 26,836,621
II. ACTIVE NEPRODUCTIVECasa in lei si in valuta 5311+5314 24 141,999 294,073
1. Total active neproductive lichide (rd.24)
25 141,999 294,073
Clienti si conturi asimilate 411+413+418-491 26

Creante in legatura cu personalul 421+4282+425+431+ 437+444+447 27 1,324 2,500
Debitori diversi net 461 – 496 28

Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati 481+482 29

Alte valori 5125+532+542 30
4,072
2. Total conturi de incasat (rd.26 la 30)
31 1,324 6,572
Terenuri 2111.01 32 21,535 21,535
Amenajari de terenuri 2112.01 33

Constructii 2121.01 34 601,328 1,583,329
Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru) 2131.01 35

Mijloace de transport 2133.01 36 33,711 33,711
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie 2141.01 37 144,309 198,957
Imobilizari corporale in curs 2311 38
13,363
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 232 39

Amortizari privind imobilizarile corporale 281 40 148,546 210,834
3. Total active fixe (rd.32+...+39-40)
41 652,337 1,640,061
Cheltuieli de constituire si cercetare-dezvoltare 2011+2031 42

Alte imobilizari necorporale 2051+2081 43 12,955 18,250
Imobilizari necorporale in curs 2331 44

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 234 45

Amotizari privind imobilizarile necorporale 280 46 6,191 9,649
Total imobilizari necorporale (rd.42+…+45-46)
47 6,764 8,601
Stocuri de materiale consumabile si de natura ob.de inventar 302+303-3921-3922 48

Furnizori-debitori 409 49

Decontari in cadrul grupului – contributia la Federatia CAR 451 50
60,000
Cheltuieli inregistrate in avans 471 51 9,516 3,727
Decontari din operatii in curs de clarificare 473 52

Acreditive in lei 5411 53

Dobanzi aferente imprumuturilor acordate 2679 54 145,042 189,297
Venituri in avans din dobanzi imprumuturi-contracont de activ 472 55 145,042 151,357
4. Total alte active (rd.47 la 54 - 55)
56 16,280 110,268
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.25+31+41+56)
57 811,940 2,050,974
T O T A L A C T I V (rd.23+57)
58 23,500,555 28,887,595

Pasiv

P A S I V Simbol cont Nr. Sold la inceput Sold (lei-RON) la


rd. an (lei-RON) 01-Jan-00
I. DATORII PURTATOARE DE DOBANDA

1 2
Fondul social al membrilor CAR 113 59 19,425,084 23,428,381
Credite bancare pe termen lung 162 60 197,767 730,775
Imprumuturi si datorii asimilate 167 61
0
Total datorii purtatoare de dobanda (rd.59+60+61)
62 19,622,851 24,159,156
II. DATORII NEPURTATOARE DE DOBANDAFurnizori si conturi asimilate 401+404+408 63 4,160 5,437
Datorii in legatura cu personalul 421+423+426+427+ 4281+431+437+4381+444+446+447 64 204,591 284,870
Decontari in cadrul grupului – contributia CAR la Federatie 451 65

Creditori diversi (<1 luna) din 462 66

Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati 481+482 67

Decontari din operatii in curs de clarificare 473 68

1. Total datorii pe termen scurt (rd.63 la 68)
69 208,751 290,307
Clienti-creditori 419 70

Creditori diversi (>1 luna) din 462 71 19,205 25,868
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 168 72

2. Total alte datorii (rd.70 la 72)
73 19,205 25,868
Total datorii nepurtatoare de dobanda (rd.69+73)
74 227,956 316,175
TOTAL DATORII (rd.62+74)
75 19,850,807 24,475,331
III. CAPITALAlte rezerve 1068 76

Fondul pentru ajutor in caz de deces al membrilor CAR 114 77 10,000
Alte fonduri 116 78

Excedentul nerepartizat 1171.01 79

Excedentul rezultat 1211.01 80 591,022 728,983
Repartizarea rezultatului 1291.01 81 591,022
1. Total capital tranzitoriu (rd.76 la 80-81)
82 10,000 728,983
Capital 101 83 175,400 218,933
Rezerve din reevaluare 105 84 152,032 152,032
Rezerve statutare, -legale 1063, 1061 85 3,312,316 3,312,316
Deficitul neacoperit al activitatilor fara scop patrimonial 1171.01 86

Deficitul activitatilor fara scop patrimonial 1211.01 87

2. Total capital institutional (rd.83+84+85–86–87)
88 3,639,748 3,683,281
TOTAL CAPITALURI (rd.82+88)
89 3,649,748 4,412,264
T O T A L P A S I V (rd.75+89)
90 23,500,555 28,887,595

Rezultat

DENUMIREA INDICATORILOR Simbol cont Nr. Prevederi anuale Realizat la %

rd. 01-Jan-00
I. VENITURI

1 2 3=2/1
Venituri din imprumuturi acordate membrilor CAR 7341.01 1 4,295,027 4,325,464 100.71%
Venituri din investitii lichide (rd.3+4+5+6)
2 236,082 359,277 152.18%
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite <=1 luna din7341.02 3 235,982 312,890 132.59%
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR <=1luna din7341.03 4

-
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar 7341.04 5 100 242 242.00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt 7341.05 6
46,145 -
Venituri din investitii financiare (rd.8+9+10)
7 18,200 43,165 237.17%
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite >1 luna din7341.02 8 18,200 43,165 237.17%
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR >1luna din7341.03 9

-
Dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor 7342 10

-
Venituri din donatii si sume/bunuri primite prin sponsor. 733 11
7,083 -
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.13 la rd.20)
12 140,000 272,692 194.78%
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR 731 13 50,000 58,413 116.83%
Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale 736 14

-
Venituri din despagubiri de asigurare – pagube 7393 15

-
Venituri din diferente de curs valutar 7394 16

-
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare 7396 17
32,000 -
Venituri din creante reactivate 7399.02 18 60,000 46,040 76.73%
Venituri din lipsuri si imputatii 7399.03 19

-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial 7399.09 20 30,000 136,239 454.13%
TOTAL VENITURI (rd.1+2+7+11+12)
21 4,689,309 5,007,681 106.79%
II. CHELTUIELI Total:
3,972,712 4,278,698 107.70%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE (rd.23 la 27)
22 1,993,028 2,182,208 109.49%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR 666.01 23 1,946,258 2,061,025 105.90%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi externe 666.02 24 16,770 60,441 360.41%
Repartizarea rezultatului la fondul social al membrilor CAR (la ct.113) 1291.01 25

-
Cheltuieli din diferente curs valutar 665 26

-
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 27 30,000 60,742 202.47%
MARJA BRUTA (rd.21 – 22)
28 2,696,281 2,825,473 104.79%
Total cheltuieli de personal (rd.30 la 33)
29 1,259,000 1,172,803 93.15%
Cheltuieli cu salariile personalului 641 30 881,000 830,001 94.21%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor 642 31 46,000 42,284
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului 645 32 300,000 263,264 87.75%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 625 33 32,000 37,254 116.42%
Total cheltuieli de reprezentare (rd.35+36)
34 149,400 149,400 100.00%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii 621 35 89,400 89,400 100.00%
Cheltuieli contributii datorate de persoana juridica fara scop patr. 655 36 60,000 60,000 100.00%
Total cheltuieli de administrare (rd.38 la 53)
37 309,000 390,647 126.42%
Cheltuieli cu materialele consumabile 602 38 35,000 34,184 97.67%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 603 39 15,000 31,096 207.31%
Cheltuieli cu materialele nestocate 604 40

-
Cheltuieli cu energia si apa 605 41 16,000 15,784 98.65%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611 42 50,000 10,727 21.45%
Cheltuieli cu chiriile 612 43

-
Cheltuieli cu primele de asigurare 613 44 2,500 1,611 64.44%
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 622 45 25,000 54,253 217.01%
Cheltuieli de protocol 623.01 46 20,000 21,212 106.06%
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624 47 500 32 6.40%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 626 48 40,000 59,482 148.71%
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 628 49 75,000 132,099 176.13%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 635 50 30,000 30,167 100.56%
Pierderi din creante si debitori diversi 654 51

-
Alte cheltuieli de exploatare 6581,82,88 52

-
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 664 53

-
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6811 54 57,284 65,746 114.77%
Total cheltuieli de marketing (reclama si publicitate) 623.02 55 160,000 152,208 95.13%
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.29+34+37+54+55)
56 1,934,684 1,930,804 99.80%
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierderea de valoare a imobiliz.financ. 6863 57 15,000 21,000 140.00%
Pierderi din creante legate de participatii (stingere imprumuturi) 663 58 30,000 144,686 482.29%
VENIT NET OPERATIUNI (rd.28 – 56 – 57 – 58)
59 716,597 728,983 101.73%
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale 738 60

-
Cheltuieli privind activele cedate(valoarea neamortizata) 6583 61

-
Venituri/Cheltuieli extraordinare (net) (rd.60 – 61)
62 0 0 -
VENIT/PIERDERE NETA (rd.59 + 62)
63 716,597 728,983 101.73%
Repartizarea rezultatului la capital si rezerve (la ct.101,1063,1061) 1291.01 64 706,597
0.00%
Repartizarea rezultatului la alte rezerve (la ct.1068,114,116) 1291.01 65 10,000
0.00%
Sume nerepartizate (rd.63 – 64 – 65)
66 0 728,983 -