CAR FAUR - IFN

Bilant 2007

Cuprins

Activ
Pasiv
Rezultat


Activ

A C T I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput de an Sold la
31-Dec-07
I. ACTIVE PRODUCTIVE

1 2
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an) 2678.01 1 709,179 393,633
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani) 2678.01 2 13,603,233 14,074,143
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani) 2678.01 3 1,349,121 3,234,733
Imprumuturi traditionale 2678.01 4

Total imprumuturi in derulare (rd.1 la 4)
5 15,661,533 17,702,509
Provizioane pentru imprumuturi acrodate membrilor CAR 296.01 6 28,200 81,000
1. Imprumuturi nete acordate membrilor CAR (rd.5–6)
7 15,633,333 17,621,509
Depozite constituite la banci (<=1 luna) 2678.02 8 2,186,473 4,722,881
Imprumuturi acordate altor CAR (<=1 luna) 2678.03 9

Conturi la banci în lei 5121+5124 10 47,838 35,036
Alte investitii financiare pe termen scurt (<=1 luna) 508 11

Provizioane pentru investitii lichide din 296.02 si 296.03 12

2. Total investitii lichide (rd.8+9+10+11–12)
13 2,234,311 4,757,917
Depozite constituite la banci (>1 luna) 2678.02 14
299,400
Imprumuturi acordate altor CAR (>1 luna) 2678.03 15
100
Actiuni (>1 luna) 503 16

Provizioane pentru investitii financiare din 296.02 si 296.03 17

3. Total investitii financiare (rd.14+15+16–17)
18 0 299,500
Titluri de participare detin.la societati din cadrul/afara grupului 261+262 19

Imprumuturi acordate pe termen lung (actiuni APR) 2673 20 19,091 9,689
Provizioane pentru investitii nefinanciare 296.04 21

4. Total alte investitii (rd.19 +20 – 21)
22 19,091 9,689
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.7+13+18+22)
23 17,886,735 22,688,615
II. ACTIVE NEPRODUCTIVECasa in lei 5311 24 90,901 141,999
1. Total active neproductive lichide (rd.24)
25 90,901 141,999
Clienti si conturi asimilate 411+413+418-491 26

Creante in legatura cu personalul 421+4282+425+431+ 437+444+447 27 756 1,324
Debitori diversi 461 – 496 28

Decontari intre unitate si subunitati 481 29

Alte valori 5125+532+542 30 519
2. Total conturi de incasat (rd.26 la 30)
31 1,275 1,324
Terenuri 2111.01 32 17,300 21,535
Constructii 2121.01 33 495,836 601,328
Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru) 2131.01 34

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2132.01 35

Mijloace de transport 2133.01 36 33,711 33,711
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie 2141.01 37 99,040 144,309
Imobilizari corporale in curs 2311 38

Amortizari privind imobilizarile corporale 281 39 117,401 148,546
3. Total active fixe (rd.32+...+38-39)
40 528,486 652,337
Cheltuieli de constituire si cercetare-dezvoltare 2011+2031 41

Alte imobilizari necorporale 2051+2081 42 6,800 12,955
Imobilizari necorporale in curs 2331 43

Amotizari privind imobilizarile necorporale 280 44 6,588 6,191
Total imobilizari necorporale (rd.41+42+43-44)
45 212 6,764
Stocuri de materiale consumabile si de natura ob.de inventar 302+303-3921-3922 46

Furnizori-debitori 409 47

Decontari in cadrul grupului – contributia la Federatia CAR 451 48

Cheltuieli inregistrate in avans 471 49 3,602 9,516
Decontari din operatii in curs de clarificare 473 50

Acreditive in lei 5411 51

Dobanzi aferente imprumuturilor acordate 2679 52 143,982 145,042
Venituri in avans din dobanzi imprumuturi-contracont de activ 472 53 143,982 145,042
4. Total alte active (rd.45 la 52 - 53)
54 3,814 16,280
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.25+31+40+54)
55 624,476 811,940
T O T A L A C T I V (rd.23+55)
56 18,511,211 23,500,555

Pasiv

P A S I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput an (lei-RON) Sold (lei-RON) la
01-Jan-00
I. DATORII PURTATOARE DE DOBANDA

1 2
Fondul social al membrilor CAR 113 57 15,160,779 19,425,084
Imprumuturi si datorii asimilate 167 58 296,650 197,767
Total datorii purtatoare de dobanda (rd.57+58)
59 15,457,429 19,622,851
II. DATORII NEPURTATOARE DE DOBANDAFurnizori si conturi asimilate 401+404+408 60 3,294 4,160
Datorii in legatura cu personalul 421+423+426+427+ 4281+431+437+4381+444+446+447 61 54,444 204,591
Decontari in cadrul grupului – contributia CAR la Federatie 451 62

Creditori diversi (<1 luna) din 462 63

Decontari intre unitate si subunitati 481 64

Decontari din operatii in curs de clarificare 473 65

1. Total datorii pe termen scurt (rd.60 la 65)
66 57,738 208,751
Clienti-creditori 419 67

Creditori diversi (>1 luna) din 462 68 13,243 19,205
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 168 69

2. Total alte datorii (rd.67 la 69)
70 13,243 19,205
Total datorii nepurtatoare de dobanda (rd.66+70)
71 70,981 227,956
TOTAL DATORII (rd.59+71)
72 15,528,410 19,850,807
III. CAPITALAlte rezerve 1068 73 10,000 10,000
Excedentul nerepartizat 1171.01 74

Excedentul rezultat 1201.01 75 667,439 591,022
Repartizarea rezultatului 1291.01 76 667,439 591,022
1. Total capital tranzitoriu (rd.73+74+75-76)
77 10,000 10,000
Aporturi 102 78 141,540 175,400
Rezerve din reevaluare 105 79 99,767 152,032
Rezerve statutare, -legale 1063, 1061 80 2,731,494 3,312,316
Deficitul neacoperit al activitatilor fara scop patrimonial 1171.01 81

Deficitul activitatilor fara scop patrimonial 1201.01 82

2. Total capital institutional (rd.78+79+80–81–82)
83 2,972,801 3,639,748
TOTAL CAPITALURI (rd.77+83)
84 2,982,801 3,649,748
T O T A L P A S I V (rd.72+84)
85 18,511,211 23,500,555

Rezultat

DENUMIREA INDICATORILOR Simbol cont Nr. rd. Prevederi anuale Realizat la 01-Jan-00 %
I. VENITURI

1 2 3=2/1
Venituri din imprumuturi acordate membrilor CAR 7341.01 1 4,030,834 3,545,682 87.96%
Venituri din investitii lichide (rd.3+4+5+6)
2 100,100 184,070 183.89%
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite <=1 luna din7341.02 3 100,000 184,005 184.01%
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR <=1luna din7341.03 4

-
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar 7341.04 5 100 65 65.00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt 7341.05 6

-
Venituri din investitii financiare (rd.8+9+10)
7 0 18,214 -
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite >1 luna din7341.02 8
18,214 -
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR >1luna din7341.03 9

-
Dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor 7342 10

-
Venituri din donatii si sume/bunuri primite prin sponsor. 733 11
5,000 -
Alte venituri din activitatile fara scop patr.(rd.13 la rd.20)
12 90,000 146,682 162.98%
Venituri din contributiile banesti ale membrilor CAR 731 13 50,000 48,910 97.82%
Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale 736 14

-
Venituri din despagubiri de asigurare – pagube 7393 15

-
Venituri din diferente de curs valutar 7394 16

-
Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor fin. 7399.01 17 15,000
0.00%
Venituri din creante reactivate 7399.02 18
67,596 -
Venituri din lipsuri si imputatii 7399.03 19

-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial 7399.09 20 25,000 30,176 120.70%
TOTAL VENITURI (rd.1+2+7+11+12)
21 4,220,934 3,899,648 92.39%
II. CHELTUIELI Total:
3,552,670 3,308,626 93.13%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE (rd.23 la 27)
22 1,752,479 1,629,984 93.01%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR 666.01 23 1,695,739 1,578,746 93.10%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi externe 666.02 24 26,740 27,304 102.11%
Repartizarea rezultatului la fondul social al membrilor CAR (la ct.113) 1291.01 25

-
Cheltuieli din diferente curs valutar 665 26

-
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 27 30,000 23,934 79.78%
MARJA BRUTA (rd.21 – 22)
28 2,468,455 2,269,664 91.95%
Total cheltuieli de personal (rd.30 la 32)
29 1,026,436 868,027 84.57%
Cheltuieli cu salariile personalului 641 30 724,754 619,973 85.54%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului 645 31 241,682 217,823 90.13%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 625 32 60,000 30,231 50.39%
Total cheltuieli de reprezentare (rd.34+35)
33 130,800 130,800 100.00%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii 621 34 70,800 70,800 100.00%
Cheltuieli contributii datorate de persoana juridica fara scop patr. 655 35 60,000 60,000 100.00%
Total cheltuieli de administrare (rd.37 la 52)
36 369,000 384,271 104.14%
Cheltuieli cu materialele consumabile 602 37 35,000 24,154 69.01%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 603 38 10,000 26,993 269.93%
Cheltuieli cu materialele nestocate 604 39 40,000 33,855 84.64%
Cheltuieli cu energia si apa 605 40 15,000 9,336 62.24%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611 41 45,000 40,017 88.93%
Cheltuieli cu chiriile 612 42 10,000 13,578 135.78%
Cheltuieli cu primele de asigurare 613 43 3,000 2,161 72.03%
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 622 44 50,000 88,075 176.15%
Cheltuieli de protocol 623.01 45 15,000 20,235 134.90%
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624 46 1,000 108 10.80%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 626 47 35,000 34,378 98.22%
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 628 48 60,000 67,600 112.67%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 635 49 50,000 23,781 47.56%
Pierderi din creante si debitori diversi 654 50

-
Alte cheltuieli de exploatare 6581,82,88 51

-
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 664 52

-
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6811 53 68,955 44,460 64.48%
Total cheltuieli de marketing (reclama si publicitate) 623.02 54 170,000 173,106 101.83%
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.29+33+36+53+54)
55 1,765,191 1,600,664 90.68%
Cheltuieli cu provizioane pt.deprecierea imobilizarilor financiare 6863 56 15,000 52,800 352.00%
Pierderi din creante legate de participatii (stingere imprumuturi) 663 57 20,000 25,178 125.89%
VENIT NET OPERATIUNI (rd.28 – 55 – 56 – 57)
58 668,264 591,022 88.44%
Venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale 738 59

-
Cheltuieli privind activele cedate(valoarea neamortizata) 6583 60

-
Venituri/Cheltuieli extraordinare (net) (rd.59 – 60)
61 0 0 -
VENIT/PIERDERE NETA (rd.58 + 61)
62 668,264 591,022 88.44%
Repartizarea rezultatului la rezerve (la ct.1063,1061) 1291.01 63 660,264 580,822 87.97%
Repartizarea rezultatului la alte rezerve (la ct.1068) 1291.01 64 8,000 10,200 127.50%
Sume nerepartizate (rd.62 – 63 – 64)
65 0 0 -