CAR FAUR - IFN

Bilant 2006

Cuprins

Activ
Pasiv
Rezultat


Activ

A C T I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput de an Sold la 31.12.2006
I. ACTIVE PRODUCTIVE

1 2
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an) 2678,01 1 542 689 709 179
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani) 2678,01 2 9 572 014 13 603 233
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani) 2678,01 3 1 535 852 1 349 121
Imprumuturi traditionale 2678,01 4

Total imprumuturi in derulare (rd.1 la 4)
5 11 650 555 15 661 533
Provizioane pentru imprumuturi acrodate membrilor CAR 296,01 6 21 000 28 200
1. Imprumuturi nete acordate membrilor CAR (rd.5–6)
7 11 629 555 15 633 333
Depozite constituite la banci (<=1 luna) 2678,02 8 1 764 625 2 186 473
Imprumuturi acordate altor CAR (<=1 luna) 2678,03 9

Conturi la banci în lei 5121 10 48 455 47 838
Alte investitii financiare pe termen scurt (<=1 luna) 508 11

Provizioane pentru investitii lichide din 296.02 si 296.03 12

2. Total investitii lichide (rd.8+9+10+11–12)
13 1 813 080 2 234 311
Depozite constituite la banci (>1 luna) 2678,02 14

Imprumuturi acordate altor CAR (>1 luna) 2678,03 15

Actiuni (>1 luna) 503 16

Provizioane pentru investitii financiare din 296.02 si 296.03 17

3. Total investitii financiare (rd.14+15+16–17)
18 0 0
Titluri de participare detin.la societati din cadrul/afara grupului 261+262 19

Imprumuturi acordate pe termen lung (actiuni APR) 2673 20 19 091 19 091
Provizioane pentru investitii nefinanciare 296,04 21

4. Total alte investitii (rd.19 +20 – 21)
22 19 091 19 091
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.7+13+18+22)
23 13 461 726 17 886 735
II. ACTIVE NEPRODUCTIVECasa in lei 5311 24 121 929 90 901
1. Total active neproductive lichide (rd.24)
25 121 929 90 901
Clienti si conturi asimilate 411+413+418-491 26

Creante in legatura cu personalul 421+4282+425+431+ 437+444+447 27
756
Debitori diversi 461 – 496 28

Decontari intre unitate si subunitati 481 29

Alte valori 5125+532+542 30
519
2. Total conturi de incasat (rd.26 la 30)
31 0 1 275
Terenuri 2111,01 32 17 300 17 300
Constructii 2121,01 33 196 200 495 836
Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru) 2131,01 34

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2132,01 35

Mijloace de transport 2133,01 36 33 711 33 711
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie 2141,01 37 97 324 99 040
Imobilizari corporale in curs 2311 38

Amortizari privind imobilizarile corporale 281 39 87 055 117 401
3. Total active fixe (rd.32+...+38-39)
40 257 480 528 486
Cheltuieli de constituire si cercetare-dezvoltare 2011+2031 41

Alte imobilizari necorporale 2051+2081 42 6 800 6 800
Imobilizari necorporale in curs 2331 43

Amotizari privind imobilizarile necorporale 280 44 6 163 6 588
Total imobilizari necorporale (rd.41+42+43-44)
45 637 212
Stocuri de materiale consumabile si de natura ob.de inventar 302+303-3921-3922 46

Furnizori-debitori 409 47

Decontari in cadrul grupului – contributia la Federatia CAR 451 48

Cheltuieli inregistrate in avans 471 49 7 686 3 602
Decontari din operatii in curs de clarificare 473 50
0
Acreditive in lei 5411 51

Dobanzi aferente imprumuturilor acordate 2679 52 102 450 143 982
Venituri in avans din dobanzi imprumuturi-contracont de activ 472 53 102 450 143 982
4. Total alte active (rd.45 la 52 - 53)
54 8 323 3 814
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.25+31+40+54)
55 387 732 624 476
T O T A L A C T I V (rd.23+55)
56 13 849 458 18 511 211

Pasiv

P A S I V Simbol cont Nr. rd. Sold la inceput an Sold la 31.12.2006
I. DATORII PURTATOARE DE DOBANDA

1 2
Fondul social al membrilor CAR 113 57 11 506 475 15 160 779
Imprumuturi si datorii asimilate 167 58
296 650
Total datorii purtatoare de dobanda (rd.57+58)
59 11 506 475 15 457 429
II. DATORII NEPURTATOARE DE DOBANDAFurnizori si conturi asimilate 401+404+408 60 3 529 3 294
Datorii in legatura cu personalul 421+423+426+427+ 4281+431+437+4381+444+446+447 61 51 315 54 444
Decontari in cadrul grupului – contributia CAR la Federatie 451 62

Creditori diversi (<1 luna) din 462 63

Decontari intre unitate si subunitati 481 64

Decontari din operatii in curs de clarificare 473 65

1. Total datorii pe termen scurt (rd.60 la 65)
66 54 844 57 738
Clienti-creditori 419 67

Creditori diversi (>1 luna) din 462 68 7 837 13 243
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 168 69

2. Total alte datorii (rd.67 la 69)
70 7 837 13 243
Total datorii nepurtatoare de dobanda (rd.66+70)
71 62 681 70 981
TOTAL DATORII (rd.59+71)
72 11 569 156 15 528 410
III. CAPITALAlte rezerve 1068 73 10 000 10 000
Excedentul nerepartizat 1171,01 74

Excedentul rezultat 1201,01 75 555 858 667 439
Repartizarea rezultatului 1291,01 76 555 858 667 439
1. Total capital tranzitoriu (rd.73+74+75-76)
77 10 000 10 000
Aporturi 102 78 99 780 141 540
Rezerve din reevaluare 105 79 99 767 99 767
Rezerve statutare, -legale 1063, 1061 80 2 070 755 2 731 494
Deficitul neacoperit al activitatilor fara scop patrimonial 1171,01 81

Deficitul activitatilor fara scop patrimonial 1201,01 82

2. Total capital institutional (rd.78+79+80–81–82)
83 2 270 302 2 972 801
TOTAL CAPITALURI (rd.77+83)
84 2 280 302 2 982 801
T O T A L P A S I V (rd.72+84)
85 13 849 458 18 511 211

Rezultat

DENUMIREA INDICATORILOR Simbol cont Nr. rd. Prevederi anuale Realizat la %
31.12.06
I. VENITURI

1 2 3=2/1
Venituri din imprumuturi acordate membrilor CAR 7341.01 1 3 115 985 3 022 080 96,99%
Venituri din investitii lichide (rd.3+4+5+6)
2 81 655 119 892 146,83%
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite <=1 luna din7341.02 3 81 355 119 815 147,27%
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR <=1luna din7341.03 4

-
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar 7341.04 5 300 77 25,67%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt 7341.05 6

-
Venituri din investitii financiare (rd.8+9+10)
7 0 0 -
Dobanzile obtinute pentru depozite constituite >1 luna din7341.02 8

-
Dobanzile obtinute pt.imprumuturi acordate altor CAR >1luna din7341.03 9

-
Dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor 7342 10

-
Venituri din donatii si sume/bunuri primite prin sponsor. 733 11

-
Alte venituri din activitatile fara scop patr.(rd.13 la rd.19)
12 100 000 82 658 82,66%
Venituri din contributiile banesti ale membrilor CAR 731 13 50 000 45 754 91,51%
Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale 736 14

-
Venituri din despagubiri de asigurare – pagube 7393 15

-
Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor fin. 7399.01 16

-
Venituri din creante reactivate 7399.02 17 20 000 15 728 78,64%
Venituri din lipsuri si imputatii 7399.03 18

-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial 7399.09 19 30 000 21 176 70,59%
TOTAL VENITURI (rd.1+2+7+11+12)
20 3 297 640 3 224 630 97,79%
II. CHELTUIELI
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE (rd.22 la 25)
21 1 244 200 1 347 533 108,31%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR 666.01 22 1 194 200 1 323 329 110,81%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi externe 666.02 23
2 085 -
Repartizarea rezultatului la fondul social al membrilor CAR (la ct.113) 1291.01 24

-
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 25 50 000 22 119 44,24%
MARJA BRUTA (rd.20 – 21)
26 2 053 440 1 877 097 91,41%
Total cheltuieli de personal (rd.28 la 30)
27 830 046 661 744 79,72%
Cheltuieli cu salariile personalului 641 28 624 600 478 830 76,66%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului 645 29 195 446 161 993 82,88%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 625 30 10 000 20 921 209,21%
Total cheltuieli de reprezentare (rd.32+33)
31 122 400 111 140 90,80%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii 621 32 62 400 51 140 81,96%
Cheltuieli contributii datorate de persoana juridica fara scop patr. 655 33 60 000 60 000 100,00%
Total cheltuieli de administrare (rd.35 la 50)
34 267 000 243 182 91,08%
Cheltuieli cu materialele consumabile 602 35 35 000 22 093 63,12%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 603 36 10 000 2 314 23,14%
Cheltuieli cu materialele nestocate 604 37 35 000 27 623 78,92%
Cheltuieli cu energia si apa 605 38 10 000 8 433 84,33%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611 39 20 000 16 819 84,10%
Cheltuieli cu chiriile 612 40 25 000 16 108 64,43%
Cheltuieli cu primele de asigurare 613 41 2 000 1 384 69,20%
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 622 42 24 000 38 964 162,35%
Cheltuieli de protocol 623.01 43 10 000 10 988 109,88%
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624 44 1 000 44 4,40%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 626 45 25 000 14 211 56,84%
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 628 46 50 000 55 248 110,50%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 635 47 20 000 28 953 144,77%
Pierderi din creante si debitori diversi 654 48

-
Alte cheltuieli de exploatare 6581,82,88 49

-
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 664 50

-
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6811 51 40 000 33 146 82,87%
Total cheltuieli de marketing (reclama si publicitate) 623.02 52 100 000 140 058 140,06%
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.27+31+34+51+52)
53 1 359 446 1 189 270 87,48%
Cheltuieli cu provizioane pt.deprecierea imobilizarilor financiare 6863 54
7 200 -
Pierderi din creante legate de participatii (stingere imprumuturi) 663 55 32 500 13 188 40,58%
VENIT NET OPERATIUNI (rd.26 – 53 – 54 – 55)
56 661 494 667 439 100,90%
Venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale 738 57

-
Cheltuieli privind activele cedate(valoarea neamortizata) 6583 58

-
Venituri/Cheltuieli extraordinare (net) (rd.57 – 58)
59 0 0 -
VENIT/PIERDERE NETA (rd.56 + 59)
60 661 494 667 439 100,90%
Repartizarea rezultatului la rezerve (la ct.1063,1061) 1291.01 61 656 346 660 739 100,67%
Repartizarea rezultatului la alte rezerve (la ct.1068) 1291.01 62 5 148 6 700 130,15%
Sume nerepartizate (rd.60 – 61 – 62)
63 0 0 -